Naša vízia

Malodunajsko funguje formou občianskeho združenia od roku 2014.
Hlavným cieľom Malodunajska je realizovať také rozvojové programy a projekty, ktoré zvýšia  kvalitu života miestnych obyvateľov

Región Malodunajsko – územie so spokoným a aktívnym obyvateľstvo s vysokým štandardom života, v kvalitnom životnom prostredí, regiónom priaznivým pre podnikateľské prostredie, obce zabezpečujúce kvalitné služby pre obyvateľov i návštevníkov obcí  a s rozvinutým vidieckym cestovným ruchom, využívajúcim bohaté kultúrne tradície, turistický a kvalitný prírodný potenciál oblasti.

Strategickým cieľom verejno – súkromného partnerstva Malodunajsko je zvýšiť atraktívnosť regiónu , prostredníctvom realizácie projektov miestnej stratégie rozvoja územia, so zámermi:

  •  zvýšiť kvalitu základných služieb pre verejnosť dobudovaním miestnej infraštruktúry;
  •  zlepšiť kvalitu životného prostredia odvádzaním a čistením komunálnych odpadových          vôd, podporou aktivít odpadového hospodárstva a podporou separácie odpadu;
  • vytvoriť podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, využívajúc bohatý      kultúrno – historický a prírodný potenciál územia;
  •  rozvoj spolupráce