Opatrenie A : Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času, s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania a zvyšovaním bezpečnosti

Ciele a opatrenia:

Podpora športových aktivít, kultúry, oživenia tradičných kultúr, zavádzanie nových foriem kultúry patrí medzi významné priority o ktoré verejnosť prejavila veľký záujem, aj z tohto dôvodu patrí v stratégii CLLD medzi najvýznamnejšie opatrenia. Táto oblasť/ opatrenie patrí medzi významné priority o ktoré verejnosť prejavila veľký záujem. Z ohľadom na dlhodobú stratégiu a víziu MAS MALODUNAJSKO si kladie za cieľ rozvíjať aj túto oblasť života v území MAS MALODUNAJSKO. Zároveň je v súlade s ďalšími rozvojovými stratégiami EU a SR. Tieto aktivity v strome cieľov sa nachádzajú na popredných miestach a ich realizáciou sa naplnia ciele inovačnej stratégie, integračnej stratégie MAS MALODUNAJSKO.

Rozsah a oprávnené činnosti:

 

  • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia /modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov,
  • Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.,
  • Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t. j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)“

Oprávnení prijímatelia:

Obce z územia MAS, združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS, Občianske združenia z územia MAS

Intenzita pomoci:

86,96% (v prípade podnikateľského subjektu v zmysle obmedzení PRV 7.4)

Oprávnené výdavky:

Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné “ozelenenie” objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie, súvisiace všeobecné náklady definované v podkapitole 8.1.3

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené – výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Výška príspevku (minimálna a maximálna):

3 000 – 30 000 EUR s DPH

Indikatívny harmonogram výziev:

september 2019

Celková alokácia na opatrenie

447 350,- EUR

Späť na Akčný plán MAS Malodunajsko