Opatrenie B : Budovanie a zatraktívnenie existujúcich zariadení cestovného ruchu

Ciele a opatrenia:

Z ohľadom na to, že oživenie Malého Dunaja ako vodnej cesty pre potreby rozvoja vodnej turistiky je dlhodobým zámerom viacerých rozvojových stratégii SR, BSK a MAS MALODUNAJSKO a patrí aj medzi priority cezhraničnej spolupráce SK – HU sme sa rozhodli projektový zámer financovaný z iných zdrojov (vybudovanie prístavísk) podporiť týmto opatrením, ktoré má za cieľ podnietiť vznik nových foriem podnikania a tvorby nových pracovných miest spojených s poskytovaním služieb pri prevádzke malej lodnej dopravy  na Malom Dunaji.

Rozsah a oprávnené činnosti:

 

  • Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.,
  • Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.,
  • Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Oprávnení prijímatelia:

Obce z územia MAS, združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS, Občianske združenia z územia MAS.

Intenzita pomoci:

90,91% (v prípade podnikateľského subjektu v zmysle obmedzení PRV 7.4)

Oprávnené výdavky:

Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné “ozelenenie” objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce, súvisiace všeobecné náklady definované v podkapitole 8.1.3

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené – výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Výška príspevku (minimálna a maximálna):

8000 – 50000 EUR s DPH

Indikatívny harmonogram výziev:

október 2019

Celková alokácia na opatrenie

164 235,00 € z toho  podnikateľsky, občiansky sektor 133 000,00€

Späť na Akčný plán MAS Malodunajsko