Opatrenie C : Podpora projektov zameraných na rozširovanie infraštruktúr a zvýšenie kvality života v území MAS

Ciele a opatrenia:

Podpora ochrany a prevencia v oblasti dopravy a zvýšenie kvality života v území MAS sú kľúčové opatrenia, ktoré vzhľadom na rýchlo rastúci stav obyvateľstva v území absentuje, cieľom tohto opatrenia je podporiť ochranu a vykonávať prevenciu v oblasti dopravy a zvýšenie kvality života v území MAS. Táto oblasť patrí v hierarchií cieľom medzi významnú v rámci rozvoja CLLD územia MAS MALODUNAJSKO a napĺňa víziu a špecifický cieľ rozvoja.

Rozsah a oprávnené činnosti:

  • Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok,
  • Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Oprávnení prijímatelia:

Obce z územia MAS, združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS, Občianske združenia z územia MAS.

Intenzita pomoci:

92,59%

Oprávnené výdavky:

Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné “ozelenenie” objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce, súvisiace všeobecné náklady definované v podkapitole 8.1.3

Výdavky pre žiadateľa/prijímateľa projektov v rámci implementácie stratégie CLLD sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli zaplatené v čase od podania ŽoNFP, na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená MAS, s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a zaplatené – výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. Oprávnené výdavky sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení VO/O ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV.

Výška príspevku (minimálna a maximálna):

3 000  – 20 000 EUR s DPH

Indikatívny harmonogram výziev:

november 2019

Celková alokácia na opatrenie

112 320,-EUR

 Späť na Akčný plán MAS Malodunajsko