Implementačný proces MAS Malodunajsko CLLD 2014-2020

Spôsob prijímania žiadostí, konanie o žiadostiach pre PRV a IROP

MAS MALODUNAJSKO pri stanovení postupov vyhlasovania výziev, prijímania projektov, ich kontroly, vyhodnocovania a prijímania rozhodnutí bude vychádzať so všeobecne zadefinovaných postupov a podľa požiadaviek príslušných implementačných orgánov, ktoré sú stanovené vo viacerých záväzných dokumentoch. V prvom rade sa jedná o Systém riadenia CLLD (Leader a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, systém riadenia stanovený pre implementáciu aktivít IROP v našom území a tým pádom aj zákona o EŠIF, nariadení a usmenrnení CKO, systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, jednotlivých operačných programov, prioritných osí a fokusových oblastí. Požiadavky stanovené systémom ITMS2014+ budú tiež implementované do spôsobu vyhlasovania výziev MAS MALODUNAJSKO. Zároveň chceme vychádzať v ústrety občanom v území MAS MALODUNAJSKO, neziskovým organizáciám a súkromnému sektoru a preto nad rámec požiadaviek vyplývajúcich s pokynov a usmernení zvýšime informovanosť o pripravovaných výzvach o termínoch predkladania projektov pomocou viacerých komunikačných kanálov a to najmä pomocou mobilnej aplikácie (po jej dodaní), využitím sociálnych sietí MAS MALODUNAJSKO a obcí a a členov, pomocou lokálnych periodík a tradičnými informačnými kanálmi obcí v združení. Rovnako v čase vyhlásenej výzvy a predkladania projektov budeme organizovať konzultačné stretnutia so záujemcami o predkladanie projektových žiadosti tak, aby sme zabezpečili čo najvyššiu mieru úspešne predložených projektov z pohľadu oprávnenosti a administratívneho súladu. Zamestnanci MAS MALODUNAJSKO budú pozorne sledovať vývoj a usmernenia riadiacich orgánov a budú promptne reagovať na zapracovanie prípadných zmien do postupov vyhlasovania výziev, prijímania projektov a ich hodnotenia aj s ohľadom na pripravované a spúšťané moduly Národný dotačný systém  a Modul úradnej komunikácie či register neziskových organizácii pod MV SR.

Výkonný výbor predloží Členskejá schôdzi plán a podmienky výziev na schválenie. Po schválení podmienok zamestnanci projektový manažér MAS rozpracujú rozpracuje podmienky do požadovaných a stanovených formulárov. MAS vyhlási prvú Výzvu na implementáciu stratégie do 60-tich pracovných dní odo dňa podpísania Rámcovej zmluvy s PPA a zabezpečí príjem ŽoNFP/ŽoPr konečného prijímateľa – predkladateľa projektu do dvoch mesiacov od dňa vyhlásenia Výzvy na implementáciu stratégie. MAS MALODUNAJSKO zverejní časovo ohraničenú Výzvu na implementáciu stratégie. Časovo ohraničená Výzva na implementáciu stratégie sa začína výberovým kolom pre príjem ŽoNFP konečných prijímateľov – predkladateľov projektov termínom uvedeným vo Výzve na  implementáciu stratégie a končí posledným dňom prijímania ŽoNFP/ŽoPr uvedeným v rámci danej Výzvy na implementáciu stratégie. Pre vypracovanie ŽoNFP/ŽoPr a pre administráciu  projektu konečného prijímateľa – predkladateľa projektu platia ustanovenia v Príručke a Usmernení platných ku dňu zverejnenia a časovo ohraničenej Výzvy zverejnené na internetových stránkach Pôdohospodárskej platobnej agentúry http://www.apa.sk. Výzvy v rámci implementácie stratégie budú zverejnené minimálne jeden krát do roka. Konečný prijímateľ – predkladateľ projektu predkladá ŽoNFP/ŽoPr v termíne uvedenom vo Výzve na implementáciu stratégie, ktorú vyhlasuje MAS.

Postupy výziev pre PRV (kliknite pre detail):

  • Postup vyhlásenia výzvy MAS pre PRV/ ŽoNFP
  • Postup hodnotenia projektových zámerov PRV/ŽoNFP
  • Postup výberu projektových zámerov PRV/ŽoNFP

Postupy výziev pre IROP (kliknite pre detail):

  • Postup vyhlásenia výzvy MAS pre IROP/ ŽoPr
  • Postup hodnotenia ŽoPr v rámci IROP
  • Postup výberu ŽoPr v rámci IROP

MAS Malodunajsko si na svojich stretnutiach vyberalo spôsob ako pristupovať k výberu predložených projektov, ako zabezpečiť bezproblémový chod procesu tvorenia výziev, poskytovania konzultácii, prijímania projektov, ich hodnotenie po formálne/administratívnej stránke, ich výber po odbornej stránke, vzájomnú previazanosť s poľnohospodárskou platobnou agentúrou a požiadavkami na včasne a riadne doručovanie požadovaných dokumentov a nastavenie všetkých procesov súvisiacich s implementovaním CLLD stratégie v území MAS Malodunajsko.

Podrobný implementačný proces ako je napríklad vyhlasovanie výziev v rámci PRV či IROP, ich jednotlivé procesné úkony či príjem a registrácia žiadostí sú podrobne opísané vo Výberových a hodnotiacich kritériách , ktoré tvoria prílohu žiadosti stratégie CLLD. V rámci tejto prílohy uvádzame prijaté postupy, tak ako sú definované v stanovách MAS Malodunajsko a tak ako sú definované v metodike a príručkách k implementácii CLLD v zmysle poslednej platnej aktualizácie.