Postupy výziev pre IROP

Postup vyhlásenia výzvy MAS pre IROP/ ŽoPr

Základným metodickým podkladom na predloženie ŽoPr je výzva na na predkladanie ŽoPr.

MAS Malodunajsko vyhlasuje výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych ReS o možnostiach získania príspevku na financovanie projektov a dosiahnutia dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov. V indikatívnom harmonograme zohľadní plánované termíny vyhlásenia výziev, ktoré definuje pre jednotlivé špecifické ciele IROP. MAS Malodunajsko zostaví harmonogram výziev na obdobie minimálne jedného kalendárneho roka. MAS zverejňuje harmonogram výziev na svojom webovom sídle a pripravuje výzvy a dokumenty, ktoré sú relevantné vo vzťahu k výzve. Výzva môže mať iba formu otvorenej výzvy. Výber ŽoPr predložených na základe otvorenej výzvy bude prebiehať v termínoch (kolách) stanovených vo výzve. Jednotný formulár výzvy je upravený vo vzore, ktorý vydáva RO pre IROP.

Postup hodnotenia ŽoPr v rámci IROP

MAS Malodunajsko vypracuje hodnotiace kritéria, ktoré schváli výberová komisia zriadená gestorom CLLD. Súčasťou hodnotiacich kritérií na výber ŽoPr vypracovaných MAS budú aj hodnotiace kritériá ŽoPr definované RO pre IROP. MAS v rámci definovania hodnotiacich kritérií zabezpečí, aby projekt, ktorý nespĺňa podmienky hospodárnosti a efektívnosti nemohol byť schválený. MAS bude povinná spolu s hodnotiacimi kritériami definovať aj rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie kritériá slúžia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov dosiahnutého viacerými ŽoPr.

Postup výberu ŽoPr v rámci IROP

MAS Malodunajsko definuje výberové kritériá ŽoPr napr ako samostatné či doplňujúce bodovacie kritériá. MAS zabezpečí výberové kritériá tak aby zabezpečila objektívne posúdenie všetkých ŽoPr. Zmeny výberových kritérií vypracovaných MAS budú podliehať schváleniu RO IROP v zmysle Systému riadenia CLLD.

Spať na Implementačný proces MAS Malodunajsko CLLD 2014-2020