Postupy výziev pre PRV

Postup vyhlásenia výzvy MAS pre PRV/ ŽoNFP – Miestna akčná skupina Malodunajsko bude priebežne v rámci jednotlivých rokov vyhlasovať výzvy k predkladaniu žiadostí o poskytnutie podpory v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev, ktoré stanový výkonný orgán. V priebehu  jedného roku sa predpokladá, že bude vyhlásená  výzva a to s ohľadom na alokáciu a čerpanie finančných prostriedkov v danom roku na príslušné opatrenie. Po schválení podmienok, ktoré stanoví výkonný orgán v súlade so systémom riadenia CLLD projektový manažér MAS rozpracuje podmienky do požadovaných a stanovených formulárov.

Vo výzve budú uvedené nasledujúce základné informácie: číslo výzvy, dátum zverejnenia výzvy a posledný termín príjmu žiadostí, miesto príjmu žiadostí, informácie ktorých opatrení sa výzva týka, odkaz na internetové stránky, kde si môžu záujemcovia získať bližšie informácie (povinné prílohy, oprávnené výdavky, podmienky pre poskytnutie dotácie, hodnotiace kritéria, popis  jednotlivých opatrení a pod.), kontakt na manažéra MAS

Výzva bude zverejnená na internetových stránkach MAS MALODUNAJSKO, na webovom sídle PPA, ďalej v miestnej tlači a obecných vývesných tabuliach, na sociálnych sieťach a prostredníctvom mobilnej aplikácie (v prípade jej časovej dostupnosti).. Pri vyhlásení príjmu žiadostí MAS MALODUNAJSKO bude usporiadaný seminár pre predkladateľov projektov. Záujemcom budú tiež stanovené konzultačné hodiny.

Postup hodnotenia projektových zámerov PRV/ŽoNFP

Hodnotiace kritériá pre ŽoNFP MAS MALODUNAJSKO definuje v závislosti od charakteru podporovaných projektov v nadväznosti na schválenú stratégiu CLLD.

V rámci hodnotiacich (bodovacích) kritérií musí byť definovaný pre každý stupeň (rozsah) hodnotiaceho (bodovacieho) kritéria jasný popis kedy projekt získa konkrétny počet bodov, resp. kedy spĺňa dané kritérium. Zároveň MAS MALODUNAJSKO stanoví minimálnu prahovú hodnotu, ktorú musí projekt dosiahnuť aby bol oprávnený, prípadne stanoví podmienku, že ak niektoré z definovaných kritérií projekt nespĺňa, nemôže byť schválený (aspekt kvality).

MAS MALODUNAJSKO  spolu s hodnotiacimi kritériami definuje aj rozlišovacie kritériá.

Rozlišovacie kritériá MAS MALODUNAJSKO určí primárne z bodovaných hodnotiacich kritérií z odborného hodnotenia ŽoNFP.

Postup výberu projektových zámerov PRV/ŽoNFP

V prípade dvojkolového výberu: Aplikáciou výberových kritérií, ktorých súčasťou sú rozlišovacie kritéria výberová komisia stanoví poradie projektových zámerov. Pri výbere ŽoNFP MAS MALODUNAJSKO prihliada na výsledky uvedené v hodnotiacej správe vo fáze výberu projektových zámerov. Výberová komisia MAS MALODUNAJSKO spolu s kritériami odborného hodnotenia aplikuje aj rozlišovacie kritéria schválené pre prípady, ak sa na základe poradia vytvoreného zoradením ŽoNFP podľa počtu dosiahnutých bodov nachádza na hranici vytvorenej výškou alokácie niekoľko ŽoNFP s rovnakým počtom bodov

V prípade jednokolového výberu:  Aplikáciou výberových kritérií, ktorých súčasťou sú rozlišovacie kritéria výberová komisia stanoví poradie ŽoNFP. Po ukončení procesu výberu ŽoNFP výberová komisia vypracuje v rámci každého kola hodnotenia Protokol o výbere ŽoNFP. Protokol o výbere ŽoNFP spolu so všetkými predloženými ŽoNFP, v rámci príslušného kola hodnotenia, je MAS MALODUNAJSKO povinná predložiť na PPA do 30 pracovných dní od termínu uvedeného vo výzve.

Spať na Implementačný proces MAS Malodunajsko CLLD 2014-2020