MAS – Miestná akčná skupina

Miestna akčná skupina (MAS) je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých  na úrovni rozhodovania nemajú orgány verejnej moci ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv.

Kritériá pre vytvorenie MAS:

–        Pre pôsobnosť MAS je oprávnené celé vidiecke územie SR

–        Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7

–        Počet obyvateľov MAS musí byť vyšší ako 10 000 obyvateľov a nesmie prekročiť počet 150 000 obyvateľov.

–        Hustota obyvateľstva územia MAS nesmie presiahnuť hodnotu 150 obyvateľov/km2

–        Z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 a samostatné mestské časti s viac ako 5 000 obyvateľmi ako koneční prijímatelia (ale môžu byť členmi MAS).

–        MAS musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja.

–        Územie, na ktoré sa vzťahuje stratégia  musí pokrývať súvislé vidiecke územie, zaberajúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, ktoré je sformované na princípe spoločného záujmu

Rámcové kritériá pre výber stratégií, ktoré získajú štatút MAS:

–        Objektívne výberové kritériá

–        Kvalita partnerstva

–        Kvalita stratégie

Kritériá posudzovania kvality stratégií:

–        Prínos stratégie k zlepšovaniu ekonomického rozvoja

–        Prínos stratégie k napĺňaniu cieľov PRV najmä v oblasti konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva

–        Rovnomerné územné rozdelenie v rámci regiónu NUTS III

–        Zameranie stratégie na ciele a priority CLLD uvedené v Partnerskej dohode, IROP a PRV

–        Prínos stratégie k sociálnej inklúzií marginalizovaných skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít

–        Pomer finančných prostriedkov do  súkromného (vrátane občianskeho) a verejného sektora – zvýhodnené budú stratégie s vyššou mierou podpory neverejného sektora

–        Multiplikačný efekt stratégie – ako stratégia prispieva k riešeniu problémov, vzťah medzi problémami a navrhnutými riešeniami a pod. (plánovacia logická matica)

–        Doplnkovosť stratégie voči iným strategickým dokumentom na nadnárodnej (Dunajská stratégia), národnej, regionálnej (PHSR kraja, iné krajské stratégie) a lokálnej (PHSR obcí a iné stratégie existujúce v území) úrovni a príspevok k napĺňaniu ex ante kondicionalít programu rozvoja vidieka ako aj k jednotlivým výsledkovým indikátorom

–        Prioritne budú podporené stratégie, ktoré budú smerovať k ekonomickému rastu a k tvorbe pracovných miest a v ktorých podpora súkromného a občianskeho sektora bude prevyšovať podporu verejného sektora