Hlavné úlohy MAS

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

  • Koordinácia prípravy stratégie rozvoja územia ako nevyhnutného dokumentu, ktorý je podmienkou realizácie projektov v rámci prístupu LEADER. V rámci stratégie rozvoja sú v súlade s Programom rozvoja vidieka SR definovaní koneční prijímatelia a oprávnené aktivity obnovy a rozvoja územia, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a zlepšenie ekonomickej príležitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvateľstva
  • Vypracovanie kritérií pre výber projektov v súlade s usmernením riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Kritériá pre výber projektov tvoria súčasť stratégie
  • Implementácia stratégie rozvoja územia, čo predstavuje predloženie stratégie rozvoja územia na riadiaci orgán v termíne stanovenom vo výzve. Pokiaľ bude stratégia podporená, miestna akčná skupina vyhlási výzvu na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá vyberie projekty na základe kritérií uvedených v stratégii. Následne Poľnohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov
  • Aktualizácia a prehodnocovanie stratégie rozvoja územia
  • Riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí
  • Finančné riadenie