Stratégia CLLD MAS Malodunajsko 2014-2020

Integrovaná stratégia rozvoja územia 2014-2020 – Malodunajsko

MALODUNAJSKO je občianske združenie, ktoré bolo vytvorené za účelom získania štatútu MAS  a implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. Už v minulosti sa združenie podieľalo na rozličných aktivitách zameraných na rozvoj územia, v ktorom pôsobí a prispelo tým k zvýšeniu povedomia atraktivity prírodného a kultúrneho potenciálu v regióne. Podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia a predovšetkým aktivity realizované v prospech obcí, neziskových organizácii, malých a stredných podnikateľov, iných subjektov a občanov, je hlavným cieľom budúceho pôsobenia MAS MALODUNAJSKO. Základným poslaním je realizovať činnosti na ochranu prírody a krajiny, zveľaďovanie regiónu, podpora miestnych podnikateľov, kultúrnych činností ako aj rozvíjať medzisektorovú spoluprácu v rámci obnovy a rozvoja územia. Skvalitniť život na vidieku s podporou efektívneho a dlhodobo udržateľného využitia potenciálu územia, na ktorom žijú obyvatelia združenia. Tento dodatok č.1 Stratégie CLLD MAS Malodunajsko 2014-2020 bola schválená občianskou schôdzou občianskeho združenie Malodunajsko dňa 12.6.2017

Postup pri implementácií jednotlivých opatrení  stratégie CLLD MAS Malodunajsko

Akčný plán jednotlivých opatrení stratégie CLLD MAS Malodunajsko

Dokumenty na stiahnutie