Projekty MAS Malodunajsko

Logo na webku

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS Malodunajsko spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD

Hlavný cieľ: realizácia aktivít projektu v rámci podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie a ) implementácia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Číslo zmluvy:     NFP309190S659

Prijímateľ: Malodunajsko, Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo, www.malodunajsko.sk, info@malodunajsko.sk

Nenávratný finančný prostriedok: 172 000,00 EUR