Výzva pre podopatrenie 7.4 – MAS_091/7.4/2 – aktualizácia 2

Výzva na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Malodunajsko vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD  Malodunajsko) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Dĺžka trvania výzvy je od 30.09.2019 do 23.12.2019 31.1.2020 do 28.2.2020.

AKTUALIZÁCIA č.2

MAS Malodunajsko

v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

mení výzvu

spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dĺžka trvania výzvy je od 30.09. 2019 do 28.2.2020

Opatrenie A Stratégie CLLD Malodunajsko:  Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času, s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania a zvyšovaním bezpečnosti

i_5706159

 Výzva MAS – CLLD_27.1.2020

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1.2_bsz

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4_verzia 1.2

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp_verzia 1.2

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet_verzia 1.2

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo_verzia 1.2

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo_verzia 1.2

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov_verzia 1.2

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_verzia 1.2

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp_verzia 1.2

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp_verzia 1.2

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz

priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif_ver.1.2

priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1_ver.1.2

Výberové-a-hodnotiace-kritériá-Maloddunajsko

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz