Výzva č.01 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok PRV 7.4

Miestna akčná skupina Malodunajsko  v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD MAS MALODUNAJSKO 2014 – 2020 (pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

 vyhlasuje

 Výzvu č. 01 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Dĺžka trvania výzvy je od 30.09.2019 do 23.12.2019.

i_5706159

MAS_Výzva OH – 7.4

MAS_Výzva OH – 7.4

Príloha č.1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov