Výzva č.02 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok PRV 7.2

Výzva č.02 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok PRV 7.2

Miestna akčná skupina Malodunajsko (ďalej len „MAS“) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Stratégia CLLD MAS MALODUNAJSKO 2014 – 2020 (ďalej len „stratégia CLLD“) pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“)

 vyhlasuje

 Výzvu č. 02 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok na pod opatrenie 7.2 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Dĺžka trvania výzvy je od 8.6.2020 do 30.6.2020.

MAS_Výzva OH – 7.2

MAS_Výzva OH – 7.2

Príloha č.1 – Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov