VÝZVA PRE PODOPATRENIE 7.2 – MAS_091/7.2/2 – Aktualizácia č.1

VÝZVA PRE PODOPATRENIE 7.2 – MAS_091/7.2/2

Výzva na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Malodunajsko vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD  Malodunajsko) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (Bratislavský kraj).

Dĺžka trvania výzvy je od 25.02.2020 do 29.5.2020 30.6.2020

AKTUALIZÁCIA č.1

MAS Malodunajsko v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
mení výzvu
spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Dĺžka trvania výzvy je od 25.2.2020 do 30.06.2020

Opatrenie C Stratégie CLLD Malodunajsko:  Podpora projektov zameraných na rozširovanie infraštruktúr a zvýšenie kvality života v území MAS

i_5706159

Výzva MAS – CLLD – MAS_091_7.2_2_v3

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1.2_bsz

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4_verzia 1.2

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp_verzia 1.2

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet_verzia 1.2

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo_verzia 1.2

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo_verzia 1.2

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov_verzia 1.2

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_verzia 1.2

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp_verzia 1.2

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp_verzia 1.2

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz

priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif_ver.1.2

priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1_ver.1.2

Výberové-a-hodnotiace-kritériá-Maloddunajsko

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz