Výzva pre podopatrenie 7.5 – MAS_091/7.5/3 Aktualizácia č.1

Výzva na predkladanie AKTUALIZÁCIA č.1

MAS Malodunajsko v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

mení výzvu

spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. (viď. príloha Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP a Výzva MAS CLLD – aktualizácia č.1)


Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  Malodunajsko vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD  Malodunajsko) z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie. Dĺžka trvania výzvy je od 4.8.2020 do 28.10.2020.

Opatrenie B Stratégie CLLD Malodunajsko:  Budovanie a zatraktívnenie existujúcich zariadení cestovného ruchu 

i_5706159

 Oznámenie o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP

Výzva MAS – CLLD _aktualizácia č.1

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz

priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ

priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19